Metsähallituksen talouskäytössä olevat metsäalueet ovat tärkeitä metsästysalueita, joihin myydään vuosittain kymmeniä tuhansia metsästyslupia.

Metsästysalueet vaihtelevat kooltaan, maisemaltaan ja lupaehdoiltaan. Suuri osa metsästysmaista sijaitsee metsätalousalueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lupakohteessa on tehty tai voi olla käynnissä metsätaloustöitä.

Metsänkäsittelyssä hakkuualalle jätetään aina riistatiheikköjä. Riistakohteilla, erityisesti metson soidinalueilla, suositaan pienipiirteistä metsän käsittelyä eikä taimikoita ja kasvatusmetsiköitä perata liian perusteellisesti.

Koko maan tilanteen metsänkäsittelystä niin valtion- kuin yksityismaita koskien voi tarkistaa Metsäkeskuksen karttapalvelusta. Palvelu perustuu tehtyihin metsänkäyttöilmoituksiin. Metsänkäyttöilmoitus tehdään vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta.

Metsästys on mahdollista myös tuulivoimapuistoissa

Virkistyskäyttö eli esimerkiksi metsästys, marjastus ja luonnossa liikkuminen on mahdollista myös valtion alueilla sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa. Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla sijaitsee noin sata tuulivoimalaa.

Hirven ja pienriistan metsästäminen on mahdollista tuulivoimapuiston alueella myös tuulivoimaloiden rakennusaikana, kunhan metsästäjä sopii metsästysjärjestelyistä etukäteen työmaan valvojan kanssa. Valmistuttuaan tuulivoimala-alueilla ei ole metsästysrajoituksia.

Metsästys ei ole sallittua maa-ainesalueilla

Käytössä olevat sora-alueet ovat työmaa-alueita, joten metsästys ei ole sallittua maa-ainesalueilla. Ampumaharjoittelu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan tällainen toiminta vaatii aina maanomistajan luvan. Tästä syystä myöskään käytöstä poistettuja monttuja ei saa käyttää ampumaharjoittelualueina.

Lisätietoja

Metsähallitus Metsätalous Oy, kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, puh. 040 719 7734
Metsähallitus Eräpalvelut, erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen, puh. 040 547 2392

Metsänkäyttöilmoitukset näet Metsäkeskuksen sivuilta (metsakeskus.maps.arcgis.com)