Jagi 2020 guolleváriiddikšunmávssuid lotno dálá guolástanlága áigge olahusmeari, badjel 290 000 stuhka. Buvttadeapmi čoggui badjel 1,5 miljon euro eanet go ovddit jagi. Maiddái 2021 guolleváriiddikšunmávssuid leat lotnon dán rádjai ealaskeappot ovddit jagiid álggu ektui.

Jagi 2020 guolleváriiddikšunmávssuid lotno viššalit jo álgojagis máttabeale Suomas, gos máŋggat čázádagat ledje suttisin, Njukčamánus álgán spiehkastatáigi lasihii mávssuid lotnuma čielgasit, ja daid jearru joatkašuvai ovddit jagiid ektui stuorábun gitta čavčča rádjai.

Maiddái ráhkkaneapmi ođđa guolástanjahkái lea álgán áiggil. Skábmamánu álggus vuovdimassii boahtán jagi 2021 guolleváriiddikšunmávssu lotno jo skábma-juovlamánus badjel 20 % eanet go mannan jagi dávistan vuovdinálggahanmánuin.

- Movttiideapmi guollebivdui lea illudahtti iđa ja lohpemeriid lassáneapmi muitala maiddái guollebivdiid váttolašvuođas, guollebivdiid beales čeavlájin gávnnaha Meahciráđđehusa fuođđohoavda Jukka Bisi.

Guolleváriiddikšunmávssu galgá guolástanlága mielde máksit, jus lea 18-64-jahkásaš ja guolásta eará vugiiguin go rudneoaggumiin, oaggumiin dahje sallitvuokkain. Guolleváriiddikšunmávssu sáhttá lotnut olles kaleanddarjahkái (45 €), vahkkui (15 €) dahje jándorii (6 €).

Jagi 2021 guolleváriiddikšunmávssu sáhttá oastit Meahciráđđehusa neahttagávppis čujuhusas (verkkokauppa.eraluvat.fi), Eräluvat-applikašuvdnii, bálvalannummiris 020 69 2424, R-kioskkain ja Meahciráđđehusa luondduguovddážiin.  

Guolleváriiddikšunmávssuid čoaggá Meahciráđđehus, mii máksá ruđaid eana- ja meahccedoalloministeriijai. Eana- ja meahccedoalloministeriija ja EBI-guovddážat mieđihit ruđaid guollečáziid suvdilis ávkkástallama ja dikšuma plánemii ja ollašuhttimii, guolástanbearráigehččui, guollebivdoáigeáji ovddideapmái, guolledoallosuorggi rávvenbálvalusaide, guolledoalloguovlluid doibmii ja oamasteaddjibuhtadusaide.

Jagi 2020 guolleváriiddikšunmáksinruđat juhkkojuvvojit guolledoalu ovddidan fidnuide jagi 2022.

loga lasi eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lassedieđut:
Kirsi Suojoki, spesiálaplánejeaddji, Meahciráđđehus, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875
Olli Urpanen, spesiálaplánejeaddji, Meahciráđđehus, olli.urpanen@metsa.fi, 020 639 5056
 

Eana- ja meahccedoalloministeriija

Meahciráđđehus, Fuođđobálvalusat
Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážat
Luondduriggodatguovddáš
Suoma Lustaáigge guollebivdiid Guovddášorganisašuvdna (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry)
Guolledoalu Guovddášlihttu (Kalatalouden Keskusliitto)
Suoma sisčáhceámmátguolásteaddjiid lihttu (Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry)
Suoma Ámmátguolásteaddjit (Suomen Ammattikalastajaliitto ry)