Områdestillstånd för jakt av hjortdjur som söks från Forststyrelsen kan beviljas till jaktföreningar- och sällskap för vissa områden som består av ett enhetligt område på över 1000 hektar. Denna jakträtt är i kraft under en jaktsäsong för hjortdjur.

Den förening eller sällskap som fått jakträtt söker jaktlicens för hjortdjur från Finlands viltcentral. Områdestillstånd kan alltså inte sökas som gemensamt tillstånd. Efter att områdestillståndets beslut erhållits kan sällskapet ändå ansluta sig till ett gemensamt tillstånd och söka jaktlicens som en del av det. Ett undantag till denna regel är viltcentralens Lapplands område, där det är möjligt att söka områdestillstånd som gemensamt tillstånd.

Sök område

Forststyrelsen har totalt 340 älgjaktsområden i olika delar av Finland. I Norra Finland är de jaktområden som avses i jaktlagens 8 § i genomsnitt större och i dem kan områdestillstånd beviljas för fler älgsällskap. Med är ofta även sällskap som består av enbart lokala jägare. I Södra Finland är jaktområdena i genomsnitt mindre men tillstånd beviljas endast för ett sällskap i gången.

I pdf-kartorna som presenteras i samband med områdesbeskrivningen kan du titta närmare på områdena.

Visa älgjakts områden >

Områdena finns även på adressen Utflyktskarta.fi.

Obs! Utlyktskarta.fi-sidorna innehåller några älgområden som tagits ur bruk och där kan ännu även saknas några nya områden - sidorna uppdateras för närvarande.

Församla jaktsällskap

Innan du kan söka jakträtt för hjortdjur måste du församla ett älgsällskap.

Vanligtvis behöver sällskapet bestå av minst tio jägare som har skjutprovet i kraft. Till exempel i Norra Finland undviker man från regeln endast i fall det inte finns mera än ett sällskap som söker om jakträtt till ett visst område. Personer som inte har giltigt skjutprov,  eller skjutprov som under innevarande år föråldrats, avklarat vid tiden när ansökningstiden löper ut kan vara med i ansökningens skyttelista, men påverkar inte beslutsfattandet.

Vid jämförelse av ansökningarna prioriteras de sökande vars skyttelista består av jägare som inte har andra goda jaktmöjligheter. Ansökningens status försämras väsentligt om någon av jägarna i ansökan under samma år även jagar älg i annat sällskap, eller i annan förening.

I Lappland (med undantag av Enare, Utsjoki och Enontekis kommuner) , Kajanaland och Norra Österbotten (8 §) måste ytterligare minst 10 jägare som inte jagar i andra områden och minst  sex jägare som inte har andra möjligheter till älgjakt finnas i sällskapet. Om det finns personer i ansökan som är medlem i annan älgjaktsförening, eller i annat jaktsällskap som jagar älg, men som ändå inte jagar där, påverkar det inte beslutskriterierna.

Till skyttelista som anmälts i ansökan får inte tilläggas skyttar efter att ansökningstiden gått ut. Ansökan kan endast kompletteras med uppgifter som saknas, eller som är ofullständiga eller förändrade (t.ex. adress).

Efter att områdestillstånd beviljats kan endast invånare som har sin hemkommun i jaktlagens 8 §- område, och som jagar på statens marker, läggas till i skyttelistan i den jaktlicensansökan som lämnats till viltvårdsföreningen.

Sök områdestillstånd

När du hittat ett lämpligt område, och samlat ihop tillräckligt med jägare, lämnar du in din ansökan genom Forststyrelsens ansökningssystem för tillstånd eller blankett innan den 31 januari kl. 16.00 .Besluten görs under mars 2017. Försenade ansökningar tas inte i beaktande.

Mera information fås av ansvarig jakt- och fiskeplanerare i området.

ANSÖKNINGSSYSTEMET FÖR TILLSTÅND

En förening eller ett sällskap kan ansöka om jakträtt på hjortdjur på statens marker genom det elektroniska ansökningssystemet på internet.

I ansökningssystemet kan du utnyttja den ansökan som du lämnat in året innan som botten för din nya ansökan, eller göra en helt ny ansökan. Ifylld ansökan skall sparas och skickas i systemet innan den 31.1.2017 kl. 16.00.

Ansökningssystemet för tillstånd >

ANSÖKNING MED BLANKETT

Sällskap som inte har tillgång till internet har möjlighet att skicka ansökningsblankett och skyttelista per post. Skriftliga ansökningar skall vara framme vid Forststyrelsens verksamhetsställen senast 31.1.2017  kl. 16.00.

Ansökningsblankett (pdf)

Utskrivbar lista på skyttar (pdf)

Returadress hittar du på ansökningsblanketterna.

PRISER

På område i Jaktlagens 8 § betalar de jägare som inte är från området, men som varit med i den ursprungliga ansökningen, en personlig säsongsavgift på 42 euro till Forststyrelsen. Säsongsavgiften betalas i samband med ansökningsförfarandet. Avgiften för Kemis och Torneås invånare är 25 euro för säsong när älgjaktsrätt beviljas på områden i Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio och Pello kommun.

Utanför Jaktlagens 8§-områden bestäms avgiften på basen av jaktområdets areal. Priset är, beroende på område, 0,25-0,40 € /hektar (+ 24 % moms).

Sök jaktlicens

När Forststyrelsen beviljar ditt sällskap jakträtt på statens marker måste ditt sällskap ansöka om en enskild jaktlicens. Ansökningar för jaktlicens handläggs av Finlands viltcentrals regionkontor i det område där ni fått områdestillstånd. Ansökan om jaktlicens måste inlämnas till den lokala viltvårdsföreningen senast i slutet av april.

Om du är osäker vilket regionkontor, eller viltvårdsförening, och verksamhetsområde ditt jaktområde tillhör kan du kontrollera detta i tillståndsområdenas beskrivning. Föreningarnas kontaktuppgifter och domänens gränser hittar du i Riista.fi.

 

Garmin-tiedostot

Lataa valitsemasi alueen rajat Garmin-navigaattoriin (img)