Forststyrelsens villkor för förvärvande och annullering av tillstånd

1. NÄTBUTIKEN

2. MOBILTILLSTÅND

3. ANNULLERINGSVILLKOR

 

1. NÄTBUTIKENS TILLSTÅNDSVILLKOR

Kunden ansvarar för att före användningen av nätbutiken eräluvat.fi bekanta sig med

a) de dokument och villkor som anknyter till själva tillståndet, men även med

b) instruktionerna för användning av nätbutikens tillståndsgränssnitt samt med

c) webbplatsens Allmänna användningsvillkor samt med

d) villkoren i detta dokument.

Genom att skaffa tillstånd i nätbutiken Eräluvat.fi godkänner kunden alla dessa villkor. Om kunden inte godkänner ovannämnda villkor eller en del av dem, är det förbjudet att skaffa tillstånd via Internet.

Kunden godkänner villkoren genom att kryssa för punkten ”Jag godkänner bokningsvillkoren och tillståndsvillkoren för jakt- och fisketillstånd” (steg 3/5). I samma skede väljer kunden betalningssätt och får efter det tillståndet på skärmen för utskrift. Kunden godkänner tillståndet och bekräftar det som ett för sig själv bindande köp genom att efter valet av betalningssätt gå vidare och betala tillståndet (steg 4/5). Om köptransaktionen under betalningen misslyckas, avbryts eller avviker från denna beskrivning, ska kunden kontakta Forststyrelsen. Obetalda tillstånd kommer att debiteras kunden även när betalningstransaktionen har avbrutits om kunden trots det inte har varit i kontakt med Forststyrelsen.

En köptransaktion kan misslyckas om kvoten för tillståndsprodukten tar slut på grund av ett köp som sker samtidigt på annan plats. Även en överbelastning av systemet kan leda till en driftstörning som gör att köpet misslyckas. I händelse av en störning ska kunden kontakta Forststyrelsen. Forststyrelsen garanterar inte att köptransaktionen lyckas och inte heller att kunden beviljas tillstånd för det ursprungliga området och den ursprungliga tiden om kvoten för tillståndsprodukten är begränsad. Forststyrelsen ansvarar inte för en skada som orsakas av användningsproblem, avbrott eller andra tekniska fel som försvårar användningen av försäljningskanalen på Internet. Betalningstransaktionen och återgången till Eräluvat.fi sker i en tredjepartstjänst, vars verksamhet Forststyrelsen inte svarar för. Forststyrelsen svarar inte heller för indirekta skador för kunden till följd av en misslyckad köptransaktion.

I samband med köpet av tillstånd svarar kunden för att han eller hon erhåller tillståndet/tillstånden, tillståndsvillkoren samt en beskrivning och karta över platsen från Internet. För en lyckad köptransaktion skickar systemet ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som kunden angett i samband med registreringen. Denna bekräftelse är inte nödvändig för att köpet ska vara bindande, utan köpet av tillstånd och skyldigheten att betala det har uppstått redan tidigare när kunden godkänt och sparat tillståndet vid ”Betala köpet” (Steg 4/5). Forststyrelsens personal skickar inga fakturor, bekräftelser eller liknande information till kunden på ett tillståndsköp gjort på Internet.

Betalningsförmedlingstjänsten i nätbutiken drivs och tillhandahålls av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. För betalningar gjorda med Visa, Visa Electron eller MasterCard visas Paytrail Oyj som betalningsmottagare på kortfakturan. Paytrail Oyj överför betalningen till Forststyrelsen som tillhandahåller tillståndet. Paytrail Oyj innehar tillstånd för betalningsinstitut.

2. TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR MOBILTILLSTÅND

Kunden svarar för att före beställningen av Eräluvat.fi-mobiltillstånd bekanta sig med

a) de dokument och villkor som anknyter till själva tillståndet, men även med

b) instruktionerna för beställning av mobiltillstånd samt

c) webbplatsens Allmänna användningsvillkor samt med

d) villkoren i detta dokument.

Genom att skaffa Eräluvat.fi-mobiltillstånd godkänner kunden alla dessa villkor. Om kunden inte godkänner ovannämnda villkor eller en del av dem, är det förbjudet att skaffa tillstånd.

Kunden godkänner villkoren genom att ringa det valda tillståndsnumret.

Först anger tjänsten kostnaden för samtalet (när det gäller tillstånd för rekreationsfiske sker detta först efter val av objekt) och beroende på tillståndstyp ska kunden vid behov knappa in fler val, t.ex. objektnummer, startdatum eller jägarnummer (gäller bara älgtillstånd). Efter dessa ytterligare val får kunden ett sms som han eller hon ombeds svara på med den tillståndssökandes namn. Sms:et med det egentliga tillståndet skickas först efter att beställaren har svarat på det första sms:et med sitt namn. Undantag är spårtillstånd: där frågar man inte efter tillståndsinnehavarens namn, utan tillståndsmeddelandet skickas direkt. Om kunden inte har fått ett sms som frågar efter tillståndsinnehavarens namn eller det egentliga tillståndet inom en timme efter samtalet, ska kunden kontakta tillhandahållaren av mobiltjänsten AinaPay Oy (tfn  0201 553 070).

En köptransaktion kan misslyckas om kvoten för tillståndsprodukten fylls på grund av ett köp som sker samtidigt på annan plats. Om köpet av tillstånd misslyckas på grund av en eventuell störning, ska kunden kontakta Forststyrelsens servicenummer för jakt- och fisketillstånd (tfn  020 69 2424).

Forststyrelsen garanterar inte att köptransaktionen lyckas och inte heller att kunden beviljas tillstånd för det ursprungliga området och den ursprungliga tiden om kvoten för tillståndsprodukten är begränsad. Forststyrelsen svarar inte för indirekta skador för kunden till följd av en misslyckad köptransaktion.

Tillståndet debiteras kunden omedelbart då systemet meddelar samtalets pris. Debiteringen är därför inte beroende av att köptransaktionen slutförs.

Vid problem ska kunden kontakta Forststyrelsens servicenummer för jakt- och fisketillstånd (tfn  020 69 2424).

Mobiltillståndstjänsten drivs och tillhandahålls av AinaPay Oy (1636595-2) som överför betalningen till Forststyrelsen som tillhandahåller tillståndet.

3. ANNULLERINGSVILLKOR FÖR FORSTSTYRELSENS JAKT-, FISKE- OCH SPÅRTILLSTÅND:

Från och med 1 januari 2015 är jakt-, fiske- och spårtillstånden förvaltningsbeslut. Den som är missnöjd med ett beslut kan söka rättelse hos Forststyrelsen inom 30 dagar efter mottagandet av informationen om beslutet. Anvisning om rättelseyrkande fås på Forststyrelsens verksamhetsställen.

Forststyrelsen svarar inte för informationen om jaktsäsonger, utan jägaren är skyldig att kontrollera tiderna via de officiella informationskanalerna: Finlands viltcentral (www.riista.fi) eller jord- och skogsbruksministeriet (www.mmm.fi).

1. TILLSTÅNDSKÖPARENS RÄTT ATT ANNULLERA ETT BETALT TILLSTÅND PÅ GRUND AV OÖVERSTIGLIGT HINDER

Köparen av ett tillstånd har rätt att annullera tillståndet och få den betalda avgiften tillbaka efter avdrag av en expeditionsavgift på 13 €, om det vore orimligt att begära att han eller hon använder det köpta tillståndet på grund av att han eller hon själv eller en närstående person plötsligt insjuknar allvarligt, råkar ut för en allvarlig olycka eller avlider (som närstående betraktas maka/make, sambo, barn, förälder, svärförälder, syskon, barnbarn och mor-/farförälder) eller att det inträffar en annan oväntad och allvarlig händelse som skulle göra det orimligt att kräva att han eller hon använder det köpta tillståndet. En annan oväntad och allvarlig händelse kan till exempel vara en betydande skada på egendom, såsom en lägenhetsbrand. Att en hund insjuknar eller dör eller att bilen går sönder räknas inte som sådana allvarliga händelser.

Tillståndsköparen ska utan dröjsmål meddela Forststyrelsen om annullerandet. Hindret för användningen av tillståndet måste tillstyrkas med en tillförlitlig utredning, såsom läkarintyg, polisprotokoll eller ett utlåtande från försäkringsbolaget, så snart som möjligt och senast inom två veckor efter uppkomsten av det hinder som berättigar till annulleringen, om det inte är orimligt svårt för köparen att följa tidsfristen. Utredningen ska levereras till Forststyrelsen på adressen Forststyrelsen, Hallituskatu 10, 98100 KEMIJÄRVI. Om ett annullerande av ovannämnda anledningar görs efter att tillståndets giltighetstid har börjat, ersätts ingenting av tillståndets pris.

2. TILLSTÅNDSKÖPARENS RÄTT ATT ANNULLERA ELLER ÄNDRA ETT BETALT TILLSTÅND UTAN SÄRSKILD ANLEDNING

Ett betalt tillstånd kan inte annulleras, ändras eller överföras till en annan person utan en särskild anledning enligt punkt ett (1).

3. ATT ANNULLERA, ÄNDRA ELLER ÖVERFÖRA ETT OBETALT TILLSTÅND TILL EN ANNAN PERSON

- Att annullera, ändra eller överföra ett obetalt tillstånd till en annan person är inte möjligt efter förfallodagen.
- Att annullera ett obetalt tillstånd före förfallodagen är möjligt utan annulleringskostnad.
- När ett obetalt tillstånd ändras eller överförs till en annan person före förfallodagen, uppbärs en avgift på 13 €.
- Att underlåta att betala räknas inte som annullering.

- Obs!  Säsongtillstånd för jakt som har beviljats efter ansökan kan inte annulleras eller överföras till en annan person efter att det skriftliga tillståndet är klart!

4. UTSÖKBARHET

Med stöd av 15 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och 11 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) får avgiften för en offentligrättslig prestation utförd av Forststyrelsen utkrävas utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (15.6.2007/706).

5. REGISTRERING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Forststyrelsens kunders personuppgifter registreras i Forststyrelsens kundinformationssystem. Behandling och utlämnande av uppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999). Kunden har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret.
Forststyrelsen har rätt att använda och lämna ut registrerade adressuppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar, om kunden inte förbjuder detta.  Förbudet mot användningen av adressuppgifterna för ovannämnda ändamål kan anmälas antingen per e-post på adressen eraluvat@metsa.fi eller genom att ringa servicenumret för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424. Registerbeskrivningen för kunduppgifterna finns att läsa på adressen:

www.eräluvat.fi. Alternativt kan man be om den genom att ringa servicenumret för jakt- och fisketillstånd, tfn  020 69 2424.

Tillståndshavaren är skyldig att lämna en anmälan om bytets mängd omedelbart efter avslutad jakt (JL 46 §). Uppgifter om bytet lämnas på Internet på adressen www.eraluvat.fi/jakt- och fisketjänster/fångstrespons eller på den blankett som skickades med tillståndet. Fångstrespons för fiske kan också lämnas på Internet på adressen www.tuikki.fi