Tillstånd för kommersiellt fiske kan nu ansökas

ons 11 okt 2017 12:45:00

Kommersiella fiskare kan ny ansöka om tillstånd för fiske i sjöarna Päijänne och Puruvesi (allmänna vattenområden). Dessutom kan kommerisella fiskare ansöka om tillstånd att fiska i delägarlagens områden (lagen om fiske 12 §) dvs. att nyttja fiskerätt som tillkommer Forststyrelsen.

Ansökan gäller fiskare som hör till NTM-centralets registret för kommersiella fiskare. Tillstånden gäller åren 2018 och 2019. Ansökningarna måste inlämnas senast den 10.11.2017 kl. 16.

Läs mera på sidan för kommersiellt fiske!

Lagen om fiske (12 §):
Fisketillstånd som en delägare i ett delägarlag beviljar

En delägare i ett samfällt vattenområde får utan de övriga delägarnas samtycke ge någon annan tillstånd att nyttja fiskerätt som tillkommer delägaren. Om tillståndet ges för längre tid än ett år eller om tillståndet gäller tillämpningsområdet för en fiskestadga i en gränsälvsöverenskommelse enligt 4 § 22punkten eller ett sidovattendrag till en gränsälv, ska det vara skriftligt, och inom ett konstituerat delägarlags område ska delägarlaget underrättas om tillståndet.

När en delägare i ett samfällt vattenområde ger ett tillstånd enligt 1 mom. ska delägaren se till att tillståndshavaren vid fiske inte överskrider den maximala fiskerätt som tillkommer delägaren.

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.

Kvotbeslutet 2017-2019 (pdf)